słownik

1. AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action)
(pol. Świadomość, Zainteresowanie, Chęć, Działanie): model procesu powstawania decyzji zakupowej oraz konstruowania przekazu reklamowego.

2. Analiza SWOT - Analiza silnych (strenghts) i słabych (weaknesses) stron danego przedsięwzięcia, możliwości (opportunities) i zagrożeń (threats), jakie ono stwarza. Analiza SWOT może dotyczyć zarówno całego przedsiębiorstwa, danej jednostki organizacyjnej, asortymentu produktów lub poszczególnego towaru.
W podstawowym schemacie badania wyróżnia się czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, w ich zaś ramach określa się silne i słabe strony, szanse i zagrożenia danego projektu. Pogłębiona analiza SWOT zawiera listę dodatkowych czynników, które analizowane są pod kątem owych czterech kategorii. Wśród warunków wewnętrznych wyróżnia się m. in. takie elementy, jak: zarządzanie, marketing, finanse, kwalifikacje personelu, badanie i rozwój (B+R). Natomiast analiza otoczenia zewnętrznego obejmuje poznanie na przykład czynników społecznych, istniejącej na rynku konkurencji, dostępnych technologii, ustawodawstwa, norm i regulacji prawnych. Analiza SWOT pozwala zatem określić strategiczne czynniki, które mogą mieć wpływ na powodzenie i działalność przedsiębiorstwa. Istotnym zadaniem staje się wydzielenie spośród nich czynników krytycznych, dzięki którym można będzie rozwijać silne strony projektu, niwelować (bądź ograniczać) strony słabe, maksymalnie wykorzystywać istniejące możliwości i pojawiające się szanse oraz unikać przewidywanych zagrożeń i niebezpieczeństw.

3. Anchor text - Jest brany pod uwagę przez wyszukiwarki przy określaniu “jakości” link popularity. Jeśli anchor text jest twoim słowem kluczowym lub zawiera twoje słowo kluczowe, twoja strona będzie wyżej oceniona w wyszukiwaniu dla tego słowa.

4. APS – akronim Advanced Planning System, klasa zaawansowanych systemów informatycznych, stanowiących rozwinięcie systemów MRP II i ERP, a pozwalających wykonywać złożone operacje planistyczne i symulacyjne. Przykładem jest system SAP APO. Oryginalny koncept APS powstał w USA w latach 90. XX wieku i jest wciąż rozwijany.

APS jest to:
system i metodologia, w której podejmowanie decyzji (jak np. planowanie, kolejkowanie) w przedsiębiorstwach, zsynchronizowanie różnych sekcji, prowadzi do pełnej optymalizacji.
technologia używana do planowania łańcucha zapotrzebowań oraz pomagająca przy podejmowaniu decyzji w jednostce produkcyjnej.
system planujący produkcję w oparciu jednocześnie na dostępnych materiałach i zapotrzebowaniu
system optymalizujący sterowanie procesami wytwarzania

Zakres funkcji APS:
Optymalizacja algorytmów obsługujących i zajmujących się ograniczeniami wraz z uwzględnieniem celów bussinesowych.
Położenie nacisku na działanie w pamięci jako programy rezydentne oraz bazy danych w celu możliwości tworzenia planów i rozkładów w trybie rzeczywistym.
Podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym
Przewidywanie zapotrzebowań klientów
Ulepszenie możliwości dostawczych
Usuwanie niepotrzebnych nadwyżek magazynowych

Kiedy stosuje się APS:
Ogólnie w celu zmniejszenia kosztów, optymalizacji czasu produkcji i procesów z nią związanych.
Produkcji na zamówienie
Przy procesach wymagającej częstych zmian w rozkładzie i planie produkcji, których nie da się wcześniej przewidzieć
Przy produktach wymagających wielu komponentów lub skomplikowanych procesów wytwarzania
Przy produkcji wielu różnych produktów w jednej fabryce

Wady:
Duży koszt wykupienia licencji i wdrożenia APS (kilkaset $ do ok. 500.000$)
Długi czas instalowania aplikacji APS (wprowadzanie danych, budowanie zależności, od 2 do 6 miesięcy)

Zalety
Łatwość integracji z innymi systemami (takimi jak: Enterprise Resources Planning lub Plant Information System)
Użyteczność w środowiskach, w których gorzej radzą sobie prostsze algorytmy, ze względu na inne rozłożenie priorytetów
Zwrot kosztów zakupu APS dzięki podejmowaniu lepszych decyzji w procesie inwestycyjnym.

5. Aroma Marketing - jest subtelnym oddziaływaniem za pomocą zapachu w miejscu sprzedaży. Skutecznie zwiększa sprzedaż, zarówno świeżych produktów spożywczych czy kosmetyków, jak i tych, w których zapach nie jest wiodącą cechą.

Celem Aroma Marketingu, proponowanym w ramach usług Supremum HoReCa, jest dbałość o nastrój Klienta, jego pozytywne nastawienie i miłe skojarzenia, które sprawią, że będzie wracał do danego miejsca.

Warto dać Klientom coś więcej – oni odwdzięczą się większą lojalnością.

Specjalnie dobranymi zapachami możemy wzmocnić prowadzone działania marketingowe, promocje czy wprowadzanie nowego produktu.
Zapach niepostrzeżenie działa na emocje i wydatnie wzmacnia oddziaływanie innych środków reklamy.

Klienci spędzają więcej czasu w miejscach, które przyjemnie pachną, dając sobie więcej czasu na oglądanie i wybór towarów co w widoczny sposób przekłada się na poziom sprzedaży (supremum).

6. Astroturfing - Termin ten odnosi się do formalnych projektów PR, które mają sprawiać wrażenie spontanicznej reakcji społecznej w stosunku do jakiegoś wydarzenia, ugrupowania politycznego, produktu czy usługi. Zwykle reakcja ta jest realizowana przy pomocy wielu rozproszonych geograficznie osób, których działania są centralnie moderowane. Definicja pochodzi od nazwy sztucznej trawy używanej na wielu amerykańskich stadionach.

7. ATL - ang. Above The Line (powyżej linii): działania marketingowe prowadzone w mediach tradycyjnych typu telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna (tzw. outdoor). Planowaniem kampanii reklamowych zajmują się wyspecjalizowane agencje reklamowe oraz domy mediowe (agencja ATL).

8. Audyt komunikacyjny - badanie, które polega na analizie systemu komunikacji, funkcjonującego w instytucji oraz rozpoznaniu potrzeb komunikacyjnych jej otoczenia; obejmuje między innymi: kanały komunikacyjne, skuteczność komunikacji, wiedzę otoczenia na temat instytucji.

9. Audyt marketingowy – zespół działań polegających na szczegółowej analizie otoczenia rynkowego firmy, jej poszczególnych działań marketingowych oraz wewnętrznego systemu marketingu.

10. Audyt społeczny - analiza społecznego wizerunku przedsiębiorstwa, badanie działalności firmy obrazującej zadowolenie społeczne z faktu istnienia danego podmiotu gospodarczego. Audytor orzeka o jego zgodności z określonymi kryteriami standardu społecznej odpowiedzialności.

11. Autoresponder wielokrotny - to użyteczne narzedzie marketingowe. Wielu marketerów uważa je za najważniejsze narzędzie w e-marketingu. Wielokrotny autoresponder może wysyłać całą serię wcześniej przygotowanych listów w ustalonych z góry odstępach czasu. Używa się go głównie w celu stworzenia wieloczęściowego kursu e-mailowego lub serii maili nt. produktu, firmy.

12. Badania AD HOC – badania marketingowe wykonywane w celu doraźnego, szybkiego poznania opinii i preferencji respondentów. Są projektowane pod kątem indywidualnych potrzeb i dostosowane do specyficznych wymagań. Zwykle jednorazowe.

13. Badania dnia następnego – (ang.day-after recall) metoda polegająca na przeprowadzeniu pomiaru (wywiadu) na temat wydarzeń z dnia poprzedniego, np. obejrzenia reklamy, dokonanych zakupów, słuchanych stacji radiowych, oglądanych stacji TV itp.

14. Badania medialne – badania, których celem jest ustalenie GRP dla poszczególnych mediów reklamowych (prasa, radio, telewizja) w znanym okresie; ustalenie zależności między grupą odbiorców danego medium a opisującymi ją zmiennymi o charakterze demograficznym i socjograficznym – (studio mak).

15. Badania rynku – ogół czynności zmierzających do poznania zjawisk i procesów oraz ich wzajemnych zależności i związków. W marketingu obejmują głównie badania popytu, podaży, cen, czynników i warunków kształtowania się ich poziomu oraz zmian w czasie, a także zachowań podmiotów gospodarczych na rynku. W działalności PR wyróżnia się m.in.
a) Badania Trackingowe (Tracking Analysis) mierzące dynamikę świadomości marki, produktu czy reklamy.
b) Badania rezonansu medialnego (Monitoring prasy)
c) Badania ankietowe
d) Badanie nastrojów pracowniczych

16. Badania trackingowe – (ang. tracking analysis) są to powtarzane w czasie badania mierzące np.: dynamikę świadomości marki, produktu czy reklamy. Stanowią źródło wiedzy na temat efektywności wykorzystanych mediów i reklam.
Badania typu AAU

17. badanie FGI – (focus group interview)
Zogniskowany Wywiad Grupowy; metoda badawcza wykorzystywana w badaniach jakościowych, polegająca na przeprowadzeniu moderowanej dyskusji z małą grupą (zwykle od 8 do 12) osób.

18. Badanie marketingowe - systematyczne projektowanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych celem doskonalenia marketingowego procesu decyzyjnego.
Inaczej: badania marketingowe to zespół czynności, zbierania i przetwarzania informacji o: rynku, konsumpcji, potrzebach i mechanizmach kierujących postępowaniem ludzi, działaniach konkurencji i efektach podjętych decyzji. Badania marketingowe muszą być kompleksowe, systematyczne oraz poparte właściwą metodologią ich prowadzenia i wiarygodnymi źródłami informacji. Celem badań marketingowych jest dostarczenie informacji, które zastępują i uzupełniają dotychczasowe doświadczenia, co w konsekwencji zmniejsza ryzyko, które jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej

19. Barter – bezgotówkowa wymiana towarów, usług

20. Benchmarking – Pojęciem tym określa się działania firmy, nastawione na twórcze naśladowanie najlepszych praktyk innych firm w dowolnej dziedzinie. Benchmarking może mieć charakter: strategiczny (firma porównuje się z liderami w swojej branży), proceduralny (firma porównuje się z liderami dowolnej branży, liderami w różnych dziedzinach działalności), marketingowy (firma systematycznie bada i porównuje opinie, dotyczące jakości i istotnych cech produktu firmy z opiniami o wyrobach firm konkurencyjnych). Wśród rodzajów benchmarkingu wymienia się także: . wewnętrzny – porównuje się oddziały tej samej firmy – głównie w większych przedsiębiorstwach . zewnętrzny – dotyczy bezpośrednich konkurentów firmy, polega na zakupie produktów konkurencji i poddaniu analizie ich cech i atrybutów. . funkcjonalny – polega na porównywaniu procesów produkcyjnych, metod zarządzania, sposobów projektowania i innych obszarów działania przedsiębiorstwa z innymi firmami, niezależnie od ich branży.

21. Biały wywiad – forma pracy wywiadowczej, polegająca na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł. Wykorzystywana jest zarówno w wywiadzie państwowym, jak i gospodarczym.

  Do “białych” źródeł należą między innymi:

 • Internet
 • prasa (szczególnie lokalna oraz specjalistyczna) i inne środki masowego przekazu dokumentacja, jaką przedsiębiorstwa muszą udostępnić według wymogów prawa
 • ogólnie dostępne rejestry
 • sądowe ogłoszenia upadłości i postanowienia o postępowaniu układowym
 • wydawnictwa marketingowe: biuletyny, informatory, reklamy
 • analizy produktów (reverse engineering)

22. Brain storting – ( ang. burza mózgów) grupowe poszukiwanie pożądanych rozwiązań, nowych pomysłów. Stworzone podczas pracy zespołu koncepcje są finalnie oceniane i analizowane przez ekspertów pod kątem ich użyteczności.

23. Brand (marka) - Dźwięk, symbol, znak, dzięki którym firmy wyróżniają produkt na tle konkurencji. Marka tworzy popyt, pomaga w identyfikacji określonej oferty. Przyjmuje się, że podstawowym celem firmy jest dążenie do stworzenia silnego brand image marki, a czasem nawet brand personality, czyli wyrobienia osobowości swojej marce.

24. Branding - budowanie świadomości marki. Technika marketingowa polegająca na kreowaniu i utrwalaniu w umysłach konsumentów faktu istnienia oraz pozytywnego wizerunku konkretnej marki.

25. Brief – dokument obejmujący wszelkie istotne elementy i informacje niezbędne do przygotowania kampanii reklamowej lub public relations.

26. Briefing - Spotkania (głównie z dziennikarzami zajmującymi się daną tematyką) mające na celu dyskusję nad konkretnymi zdarzeniami, służą wyjaśnieniu różnorodnych kwestii.

27. Brief mediowy - Służy działowi obsługi klienta do kontaktowania się z działem mediów. Brief mediowy określa takie elementy, jak przedmiot kampanii (kampania firm, marki, produktu), cele kampanii wg klienta, produkt kampanii, grupa docelowa, czas, charakter kampanii, preferencje dotyczące mediów, budżet kampanii, a także termin prezentacji.

28. Brief strategiczny - To inaczej brief wewnętrzny. Wykorzystywany w kontakcie między poszczególnymi jednostkami działu obsługi klienta a działem strategicznym. Składa się z 3 elementów: grupy docelowej, obietnicy i konkurencji. Na podstawie briefu strategicznego powstaje media plan.

29. b-roll – materiały prasowe dla stacji radiowych i telewizyjnych

30. BTL - (ang. Below the Line) działania reklamowe, które nie są realizowane za pomocą środków masowego przekazu. Są one skierowane do detalistów i konsumentów. Agencja BTL świadczy usługi w zakresie przygotowania: materiałów POP, POS, listów reklamowych czy promocji konsumenckiej.
Najczęściej stosowane metody budowania świadomości marki to dobór odpowiedniej nazwy marki, loga, hasła reklamowego, adresu strony internetowej, ogólnego wzoru wyglądu oraz przekazu materiałów reklamowych

31. Burst - (kampanią uderzeniowa) intensywna i krótkotrwała akcja promocyjna, przeważnie stosowana przy wprowadzaniu produktu na rynek.

32. Buzz marketing - (ang.) metoda wywoływania szumu medialnego za pomocą (relatywnie) skromnych środków poprzez opracowanie atrakcyjnego przekazu. Kreowanie zainteresowania danym produktem w grupie docelowej poprzez informacje pochodzące ze źródeł trzecich (media, znajomi), nie od producenta, jak w przypadku reklamy.

33. Case study - (ang.studium przypadku) opis przebiegu kampanii, realizacji lub wdrożenia z zaznaczeniem jego efektów.

34. Cash – (ang. cash ‘gotówka’, carry ‘nieść’) system sprzedaży towarów w dużych ilościach i po cenach niższych niż w tradycyjnych sklepach – (studio mak).

35. Cati - (Computer Assisted Telephone Interviewing) czyli badanie prowadzone z wykorzystaniem telefonu pod kontrolą komputera

36. Cawi - (ang. Computer Assisted Web Interviews, internetowy kwestionariusz) metoda badania marketingowego, opierająca się na przeprowadzaniu wywiadów przez Internet.

37. Clipping - (ang.) jeden ze sposobów analizy efektywności działań public relations, polegający na analizie informacji pojawiających się w mediach (monitoring mediów). Gromadzenie wycinków prasowych, materiałów telewizyjnych, radiowych.

38. Clone - (ang.) produkt wypuszczony na rynek pod wpływem sukcesu, innego towaru znanego producenta posiadającego bardzo zbliżone parametry.

39. CMS – to skrót od Content Management System i oznacza system zarządzania treścią. Jest to specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające aktualizację serwisu internetowego.

System CMS oddziela treść serwisu od jego wyglądu – pozwala na redagowanie zawartości w obrębie istniejącej szaty graficznej.

Inne stosowane określenia to WCMS – Web Content Management System, system redakcyjny.

40. Co-Branding - działania promocyjne polegające na łączeniu produktów bądź usług dwóch, kilku firm. System prospołecznie ukierunkowanego marketingu, który ma na celu zbudować świadomość promowanej marki.

41. Community Relations - Komunikowanie otoczeniu firmy pozytywnych cech jej tożsamości, dotyczących zaangażowania w działania społeczne.

42. Concept Testing - (ang. concept ‘pojęcie’, testing ‘sprawdzanie’) metoda badania jakości oparta na przedstawianiu konsumentom pewnych stwierdzeń o marce i obserwowaniu ich reakcji.

43. Corporate & Financial – planowanie i realizację procesów komunikacyjnych w podstawowych obszarach: komunikacji z liderami opinii, mediami i opinią publiczną, parterami, Klientami, inwestorami oraz komunikacji wewnętrznej.

44. Corporate Identity - identyfikacja wizualna firmy: opracowanie identyfikacji wizualnej firmy, standaryzacja wszystkich elementów wizerunku firmy (marka, logotypy, druki firmowe, grafika użytkowa)

45. Corporate Relations - PR wobec całej organizacji, budowa wizerunku organizacji jako całości.

46. Creative Brief – (ang. creative twórczy + brief streszczenie) plan kampanii reklamowej, wyszczególniający jej metody, zadania, zamierzone reakcje odbiorców przedstawiany reklamodawcy przez wynajętą agencję.

47. CRM (Customer Relationship Mangement) - Ogół działań marketingowych wspartych odpowiednimi narzędziami informatycznymi, których zadaniem jest usprawnienie relacji firma-klient. System CRM integruje informacje na temat firmy, klientów, produktów oraz sprzedaży umożliwiając szybkie podejmowanie kluczowych decyzji. Do elementów składowych systemu CRM należą: informacje o kanale dystrybucji, centralna baza danych oraz funkcje dodatkowe (system archiwizacji danych, monitorowania itp.).

48. Cross-promocja – (ang. cross ‘krzyż’, promotion ‘promocja’ ). Promocja prowadzona przez dwa podmioty polegająca na wzajemnym promowaniu produktów.

49. Cross-selling – (sprzedaż krzyżowa) to marketingowa technika sprzedaży produktów (lub usług) komplementarnych (uzupełniających).

50. CSR (Corporate Social Responsibilty) - społeczna odpowiedzialność biznesu; działania firmy, które wynikają z przekonania o jej odpowiedzialności wobec otoczenia, np. środowiska, społeczności lokalnej, pracowników; dobroczynność; uczciwe i efektywne funkcjonowanie firmy na rynku i w społeczeństwie.

51. Czarny PR – działania public relations opierające się przede wszystkim na wykorzystywaniu technik manipulacji.

52. Date base – (ang. baza danych) zbiór informacji o klientach, produktach, transakcjach, itp. firmy.

53. Day After Recall – (ang.) metoda polegająca na prowadzeniu wywiadu, w którym zadawane pytania dotyczą faktów i zdarzeń z dnia poprzedniego. Wykorzystywana w działaniach marketingowych.

54. Deadline – (ang. dead ‘śmierć’, line ‘linia’) – ostateczny termin dostarczenia materiałów potrzebnych do artykułu, materiału, kampanii reklamowej, itp.

55. Demarketing – Demarketing to marketing negatywny, skierowany przeciwko określonej marce lub markom. Czasami stosowany w reklamie społecznej (gdy np. jakaś marka jest szczególnie szkodliwa).

Może polegać na wycofywaniu produktu z rynku z przyczyn związanych np. ze strategia marketingową, czy cyklem życia produktu. Jest to czasowe lub trwałe zniechęcenie do zakupu produktu, ogółu lub wybranej kategorii klientów np. Yosemite National Park, jest zbyt tłumnie odwiedzany w okresie letnim

56. Desk research – (ang.)badania polegają one na analizowaniu danych pochodzących z istniejących źródeł i formułowaniu na ich podstawie wniosków dotyczących badanego problemu.

57. DNS – to skrót od angielskich słów domain name server. Jest to specjalny server, który tłumaczy adresy IP na nazwy domen. Zamiast wpisania do przeglądarki adresu IP takiego jak np. “194.131.10.100″ serwery DNS pozwalają użytkownikom wpisać nazwę domeny w formie tekstowej.

58. DOMENA - Jest to unikalna i niepowtarzalna nazwa w internecie, identyfikująca adres IP. Adres domeny jest adresem najczęściej stosowanym do otwarcia strony. Końcówka adresu domenowego okreśła domenę główną, do której strona należy.

59. Dyferencjał semantyczny (profil semantyczny) - Narzędzie do badania wizerunku organizacji, które polega na opracowaniu listy określeń przeciwstawnych, które mogłyby opisywać przedsiębiorstwo. Uczestnicy badania zaznaczają na skali liczbowej wartość, która wg nich określa natężenie danej cechy w odniesieniu do analizowanej organizacji.

60. Dywersyfikacja wprowadzenie nowych, dotychczas niewytwarzanych wyrobów (usług) realizowanych w oparciu o dotychczasowe lub odmienne technologie, zaspokajające inne potrzeby niż wyroby (usługi) obecne.

Dywersyfikacja może dotyczyć:
1.produktów i usług
2.rynków zbytu
3.technologii
4.dostawców
5.odbiorców
6.źródeł finansowania
7.bazy B+R
8.struktury działalności (produkcji)
9.inwestycji (portfel inwestycyjny)

Rodzaje dywersyfikacji według Ansoffa:

horyzontalna
wertykalna
koncentryczna
konglomeratowa

Rodzaje dywersyfikacji według Wrigley’a:

-pokrewna
-niepokrewna

61. Dźwignia marketingowa - (ang. marketing leverage) Dźwignia marketingowa wykorzystywana jest przede wszystkim w reklamie. Zjawisko to jest rezultatem zwiększenia skuteczności (CR lub CTR) danej reklamy. Zjawisko dźwigni marketingowej wykorzystują marketerzy, którzy potrafią testować swoje reklamy i podnosić ich skuteczność. Dzięki temu, oraz znajomości tego zjawiska można reklamować się za darmo. Wystarczy opracować kampanie reklamowe, które przyniosą zysk większy niż koszt powierzchni reklamowej. Drugim krokiem jest zwiększanie zysku. Jeśli zapłacisz 100 złotych za reklamę, może ona Ci zarobić 10, 100, 1000 a nawet więcej złotych. Wszystko zależy od jej skuteczności (CR kampanii i CTR samej reklamy).

62. ECR – (ang. Efficient Consumer Response), łańcuch dostaw zorientowany na klienta. ECR to nowoczesna strategia dystrybucji artykułów częstego (wygodnego) zakupu, integrująca w łańcuchu dostaw producentów, dystrybutorów i handlowców, w celu zbudowania efektywnego kosztowo systemu, który reaguje na określone potrzeby konsumenta. System ten jest kierowany poprzez realny popyt. Efektem jest zmniejszenie kosztu całkowitego systemu, poziomu zapasów przy równoczesnym podniesieniu wartości dla ostatecznego klienta. Ocenia się że stosowanie ECR stwarza możliwości obniżenia średnio cen produktów finalnych o 6,1 %.

63. Ekonomia kreatywności – (ang. Creativity Economy) jest terminem po raz pierwszy zastosowanym przez Business Week, określającym nowe otoczenia, w którym funkcjonują firmy i organizacje.

64. Ekwiwalent reklamowy – ang. Advertising Value Equivalent (AVE) – stosowany czasem jako indeks oceny efektywności projektów PR; wartość reklamy w danym medium w porównaniu z powierzchnią materiałów na dany temat w mediach drukowanych lub czasem trwania w mediach elektronicznych

65. e-mail Marketing – wszelkiego rodzaju działania marketingowe, w których wykorzystuje się pocztę elektroniczną, np. kampanie e-mailingowe, wysyłka newsletterów czy sprzedaż on-line.

66. Employee Relations – (ang. employee ‘pracownik’, relation ‘stosunek’) budowanie wizerunku firmy poprzez respektowanie uzgodnień z pracownikami, uczciwe ich traktowanie, umożliwianie rozwoju i docenianie; zalicza się do nich działania z zakresu human resources, praktyki pozyskiwania pracowników i naboru kadry, tworzenie systemu bonifikat, co przekłada się na wzrost efektywności, lojalności i pozytywnego wizerunku firmy.
67. ePR, Public Relations w Internecie, PR internetowy - umiejętność rozpowszechniania informacji w społeczności internautów. Celem ePR jest wpłynięcie na opinie odbiorców przekazu i wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy lub serwisu w Internecie. Przyczynia się też do zwiększenia popularności, oglądalności strony www.
68. Etyka Marketingu – odnoszenie się do pewnego systemu wartości, który umożliwia ocenę co jest dobre a co złe, sprawiedliwe lub niesprawiedliwe, słuszne i błędne. Problemem etyki jest jednak jej duży subiektywizm. To co dla jednego jest
sprawiedliwe dla innego będzie krzywdą. Milton Friedman zwykł mawiać: “dopuszczalne jest wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem”. Etyka opiera się głównie o normy moralne, prawne i obyczajowe.

69. Event Marketing – (ang. event ‘wydarzenie’) organizowanie w celu pozyskania klienta oryginalnych, nietypowych imprez, wykładów, seminariów czy szkoleń.

70. Experiential Marketing – Marketing doznań.

71. Extranet – Zewnętrzna, zwykle zamknięta sieć transmisji danych oparta na technologii internetowej, np. między oddziałami firmy, instytucjami lub firmami powiązanymi ze sobą.

72. Ezine – Pojęcie E-Zin oznacza magazyn w wersji elektronicznej. Ukazuje się on na stronie internetowej, bądź jest przesyłany jako newsletter.

73. Faktoid – informacja traktowana jako prawdziwa przez sam fakt jej ukazania się w mediach. Termin stosowany także w odniesieniu do niegodnej zaufania relacji lub wydarzenia o wątpliwej autentyczności, przyjmowanego przez ogół jako prawda i upowszechnianego m.in. w celu manipulacji opinią publiczną, np. utrzymania kogoś lub czegoś (np. polityka lub reklamowanego produktu) w jej obszarze zainteresowania. Inną możliwą motywacją jest wykreowanie sztucznego zainteresowania odbiorców w celu zwiększenia oglądalności/poczytności. Taką techniką posługują się m.in. tabloidy.

Klasycznym przykładem niezamierzonego faktoidu jest stworzone na podstawie powieści H. G. Wellsa słuchowisko Wojna światów Orsona Wellesa z 1938 roku, relacjonujące postępy fikcyjnej inwazji Marsjan na Ziemię. Współczesnym przykładem faktoidu są postać i biografia Johnny’ego 11 Palców, fikcyjnego polskiego geniusza muzycznego, stworzone w celach reklamowych.

Słowo “faktoid” wywodzi się z języka angielskiego (factoid). Zostało wykreowane w roku 1973 przez Normana Mailera w jego biografii Marilyn Monroe. Sufiks “-oid” można tłumaczyć m.in. jako “-podobny”, co jest zgodne z definicją Mailer’a, który chciał tym neologizmem wykazać, że faktoid to zjawisko faktopodobne.

Jeżeli faktoid jest zamierzonym atakiem w osobę publiczną lub organizację, często określa się go mianem faktu prasowego (neologizmu tego użył po raz pierwszy Bronisław Geremek na początku lat dziewięćdziesiątych, w rozmowie z dziennikarzami) lub faktu medialnego.

74. FAQ (Frequently Asked Questions) – pol. najczęściej zadawane pytania: dokument zawierający listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami

75. Feature articles/story/release – artykuły szerzej omawiające dane zagadnienie/temat, artykuły edukacyjne

76. FMCG (Fast Moving Consumer Goods) – dobra szybko rotujące lub szybkozbywalne np. artykuły spożywcze, kosmetyki, chemia gospodarcza

77. Government Relation – działania public relation nastawione na przedsiębiorstwa, rządy i organy państwowe. Podstawowym podmiotem oddziaływań government relations jest władza wykonawcza i ustawodawcza gdyż wpływają one na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Szczególnie istotne w działaniach lobbingowych.

78. Grupa ITI – lider na polskim rynku mediów i rozrywki. Działalność Grupy ITI obejmuje produkcję i nadawanie programów telewizyjnych, działania w zakresie nowych mediów, prowadzenie multipleksów, dystrybucję filmów oraz organizację dużych imprez promocyjnych.

79. Guerilla marketing – zwany też marketingiem partyzanckim; technika marketingowa, która minimalnym kosztem finansowym zmierza do wywołania zainteresowania jakimś wydarzeniem lub produktem; do realizacji celów marketingowych służą m.in. plotka, szum medialny i niekonwencjonalne media (np. vlepki lub graffiti).

80. Holding statements – komunikaty, które w zwięzłej formie przedstawiają podstawowe dane dotyczące wynikłego problemu oraz stanowisko firmy w tej sprawie, np. List do partnerów handlowych, komunikat do pracowników itd.

81. Human relations – działalność nakierowana na pracowników organizacji. Głównym celem tych działań jest zapewnienie pracownikom podstawowej informacji dotyczącej efektywnego wykonywania określonej pracy i zintegrowanie celów pracowników z celami przedsiębiorstwa. Działania te ściśle wiążą się z internal relation.

82. In-house PR – specjalista do spraw PR zatrudniony w firmie, którą obsługuje

83. Investor Relations – relacje inwestorskie – działania mające na celu zapewnienie sprawnej komunikacji z osobami mającymi wpływ na sytuację kapitałową firmy – inwestorami, analitykami, bankami, dziennikarzami branżowymi

84. IPRA – International Public Relations Association – pierwsze światowe stowarzyszenie specjalistów ds. komunikacji; powstało w celu umożliwienia wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy specjalistami z branży PR, wspierania najwyższych standardów usług PR, propagowania wiedzy z zakresu PR.

85. Komunikat prasowy – to oficjalna wiadomość, informacja podana do powszechnej wiadomości przez organizację do opinii publicznej często przy pomocy środków masowego przekazu lub narzędzi internal relation. (z łac. communicatus – powiadomienie).

86. Konferencja prasowa – zorganizowane spotkanie z udziałem dziennikarzy, podczas którego bezpośrednio zainteresowana osoba lub przedstawiciel (rzecznik prasowy) instytucji składa przygotowane wcześniej oświadczenie dotyczące określonej sprawy, a następnie odpowiada na pytania dziennikarzy.

87. Lobbing \ Lobbying – rzecznictwo interesów; kontaktowanie się i przekonywanie członków ciał ustawodawczych i urzędników do określonych rozwiązań prawnych i administracyjnych.

88. Macierz BCG – jest to najstarsza, najbardziej znana, a zarazem najprostsza i w dalszym ciągu bardzo użyteczna metoda prezentacji portfela produkcji, oraz instrument controllingu strategicznego. Nazwa metody pochodzi od amerykańskiej firmy consultingowej Boston Consulting Group, która jako pierwsza zastosowała to narzędzie w 1969 roku. Metoda pozwala na ocenę możliwości rozwojowych firmy i określenie jej pozycji strategicznej. Dzięki zastosowaniu tej metody przedsiębiorstwo może ustalić, które towary (domeny) powinny zostać wycofane z asortymentu, a które powinny przynieść większy zysk w przyszłości. Za pomocą macierzy BCG można przedstawić w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych przez firmę i niekontrolowanych. Kontrolowane znajdują się na osi odciętych i stanowią relatywny udział w rynku, czyli stosunek udziału w rynku badanej jednostki do udziału w rynku najważniejszego konkurenta; czynniki niekontrolowane zaś mieszczą się na osi rzędnych, i określają tempo wzrostu rynku danej jednostki organizacyjnej. Macierz BCG usługi świadczone przez dane jednostki organizacyjne lokuje w czterech obszarach strategicznych, wyodrębnionych na podstawie stopy wzrostu rynku oraz udziału posiadanego przez organizację w rynku. Te obszary to:

1. Gwiazdy są to tzw. produkty przebojowe, mają duży udział w szybko rozwijającym się rynku w przodujących sektorach. Mogą one przynieść organizacji wysokie dochody, ale należy w nie inwestować w warunkach wysokiej dynamiki otoczenia. Produkty są rozwojowe i konkurencyjne, a inwestowanie w gwiazdę daje dużą gwarancję zysków. Gwiazdy z biegiem czasu mogą przekształcić się w dojne krowy. Możemy wyróżnić tu: ?? młode gwiazdy – produkty i usługi, które wymagają dużych nakładów finansowych, ponieważ znajdują się w trakcie powiększania udziału w rynku, ?? stare gwiazdy – produkty i usługi w dużej mierze samo finansujące się. 2. Dojne krowy są to produkty, będące żywicielami jednostki organizacyjnej. Mają one wysoki udział w wolno rozwijającym się rynku. Przynoszą przedsiębiorstwu nadwyżkę dochodu, mogą więc finansować inwestycje, pozostałe wyroby, czy być źródłem dofinansowania rozwijających się gwiazd.

3. Znaki zapytania – inaczej dylematy, są to produkty deficytowe, charakteryzują się niskim udziałem w szybko rozwijającym się rynku. Są to produkty, których możliwości są trudne do określenia, przynoszą przedsiębiorstwu niskie dochody, jednak w dłuższej perspektywie jeżeli zostaną doinwestowane, mogą stać się gwiazdami.

4. Psy – inaczej kule u nogi, są to produkty nie przynoszące znaczącej nadwyżki i nie mające perspektyw rozwoju. Są one rezultatem przegranej walki konkurencyjnej na rynku, który został już w pełni nasycony danym rodzajem usług. Należy więc rozważyć możliwość wycofania się z danego sektora rynku, gdyż produkty te pochłaniają zbyt dużo środków finansowych, przynosząc w zamian znikome dochody.

Zastosowanie. Jak wskazują B. Nogalski, J. Rybicki i J. Gacek-Bielec, “idealny program asortymentowy przedsiębiorstwa powinien się charakteryzować odpowiednio dużym udziałem produktów ustabilizowanych na rynku – dojnych krów , finansujących obecnie rozwój innych wyrobów, oraz produktów rozwojowych – gwiazd, które w przyszłości przekształcą się w dojne krowy. Systematycznie prowadzona analiza BCG pozwala również ocenić rozwój produktu w czasie. Pożądany schemat tego rozwoju zakłada przekształcenie się produktów kolejno ze znaków zapytania w gwiazdy, a następnie w dojne krowy” [B. Nogalski i inni, s.23-25]. Wzorcowy program asortymentowy przedsiębiorstwo osiągnie wtedy, gdy dylematy będą przynosić 10% dochodów, gwiazdy zagwarantują 30% dochodów, dojne krowy będą stanowić o 40-50% dochodów, psy zaś będą przynosić około 10-20% dochodów. Aby poprawić wyniki analizy portfelowej przeprowadzonej za pomocą macierzy BCG należy: ?? nadwyżkę gotówki uzyskaną dzięki dojnym krowom przeznaczyć na rozwój znaków zapytania i dofinansowanie gwiazd, celem jest umocnienie pozycji gwiazd i ze znaków zapytania wykreowanie nowych gwiazd, ?? wyeliminować znaki zapytania z niepewnymi perspektywami, aby nie musieć w nie inwestować, ?? wyeliminować z rynku psy i nie inwestować w nie ?? dbać o “dojne krowy”, aby przynosiły dochód jak najdłużej

Na przełomie kilku ostatnich lat daje się zauważyć wzrost zastosowania tej metody, zwłaszcza przez firmy doradcze. Macierz BCG posiada zarówno zalety, jak i wady. Zaletą jest prostota jej zastosowania, natomiast wady wynikają ze zbytniego uproszczenia rzeczywistości poprzez uwzględnienie tylko dwóch wymiarów. Opracowanie macierzy BCG dla danej jednostki strategicznej służy wyznaczeniu jej pozycji na rynku w stosunku do największego konkurenta.

89. Mailing - wysyłane listów do osób będących obiektem kampanii PR; powszechne narzędzie stosowane jako odmiana i swoiste połączenie informacji jednostronnej, listy argumentów, pytań i odpowiedzi. Równie istotna jak treść listu
jest technika wysyłania tej korespondencji. Ze względu na koszty coraz częściej stosowana w formie elektronicznej.

90. Makromarketing – to społeczny system kierowania przepływem dóbr i usługa producentów do konsumentów w taki sposób, że podaż zaspokaja efektywnie popyt i cele społeczne są realizowane. Makromarketing rozpatruje rynek jako system składający się ze wszystkich uczestników, wśród których mają miejsce procesy wymiany na podstawie uprzedniego rozeznania potrzeb, wymagań i dążeń nabywców. Transakcje zawierane są po cenach równowagi kształtowanych przez relacje podaży i popytu, poziomu kosztów i zdolności nabywczej kupujących.

91. Marketing bezpośredni – technika dystrybucji mająca na celu dostarczenie klientowi towaru bez pośredników, takich jak: sklepy, hurtownie.

92. Marketing wielopoziomowy –  inaczej zwany MLM (ang. multi-level marketing) marketing sieciowy. Polega on na tym, że w drzewie sprzedaży węzeł wyższego poziomu otrzymuje profity ze sprzedaży z drzewa znajdującego się poniżej. Przykładem firmy marketingu wielopoziomowego jest Amway. Firm działających na podobnych zasadach jest na świecie o wiele więcej. W Polsce szeroko znane są jeszcze Oriflame, Avon, Rainbow, Zepter i wiele innych. MLM to nie tylko sprzedaż towarów, ale i usług (w tym telekomunikacyjnych). Do firm zajmujących się dystrybucją usług telekomunikacyjnych posiadającą pokaźną ilość klienów należą między innymi ACN (prefiks) i M&M Network (WLR).

Marketing wielopoziomowy mylony jest często z konstrukcją znaną jako piramida finansowa. Różnica polega na tym, że w marketingu wielopoziomowym każdy węzeł drzewa sprzedaży może mieć własnych klientów, którym dostarcza towary wg ich potrzeb, przy czym jakość przeważnie przynajmniej w pewnym stopniu odpowiada cenie. W piramidach finansowych nie ma zazwyczaj towarów lub występują pseudo towary – np. tzw. raporty. W marketingu wielopoziomowym węzeł zarabia na sprzedaży prowadzonej osobiście oraz na sprzedaży partnerów zgromadzonych w węzłach poniżej własnego. Węzeł nie zarabia na samym pozyskiwaniu nowych węzłów poniżej. W piramidzie finansowej zarobek węzła pochodzi niemal wyłącznie z bardzo wysokiego wpisowego, wpłacanego przez nowych członków struktury za prawo włączenia się w tę strukturę.

93. Marketing wirusowy - zainicjowanie sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między soba rozpowszechnia informacje o produkcie, firmie czy usłudze.

94. Matching founds - System, zgodnie z którym firma pomnaża kwotę zebraną przez pracowników na jakiś cel społeczny lub kwotę zebraną przez organizację społeczną. Stosowana łącznie z pay-rollingiem jest przejawem równoczesnego zaangażowania firmy i pracowników. Może pełnić również rolę motywującą dla wspieranej organizacji społecznej. Jego odmianą jest matching time polegający na tym, że każda godzina, którą pracownik przepracował na rzecz organizacji społecznej, jest wyceniana, a następnie firma przekazuje organizacji ekwiwalent finansowy przepracowanego przez pracownika czasu.
Press statement (oświadczenie prasowe).

95. Media relations - pol. relacje z mediami; utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu (konferencje prasowe, briefingi, informacje prasowe itp.)

96. Media wertykalne - media specjalistyczne, branżowe np. wortale poświęcone problematyce finansowej czy Public Relations

97. Monitoring mediów - selekcja oraz analiza tych informacji w mediach, które dotyczą wybranej instytucji (naszej firmy, konkurencji, branży). Prowadzi się monitoring prasy, telewizji, radia i internetu.

98. Multi Channel Marketing - Multi Channel Marketing (marketing wielokanałowy) to rodzaj marketingu, w którym potrzeby klientów są identyfikowane, pobudzane i zaspokajane poprzez różne kanały komunikacji i sprzedaży.

Jeśli do komunikacji z klientami używa się wyłącznie z kanałów (mediów) elektronicznych, mówi się wtedy o eChannnel Marketing. Jest on wykorzystywany najczęściej w tzw. handlu elektronicznym (eCommerce).

99. NDA (non-disclosure agreement) - klauzula poufności, podpisywana przez agencje biorące udział w przetargu. Stanowi gwarancję, że nie przekażą nikomu wiedzy zdobytej podczas przetargu.

100. Off the rekord - informacja nieoficjalna, zastrzeżenie oznaczające, że dana informacja nie może zostać opublikowana

101. Outsourcing (outside resource using) - zlecenie wykonania części zadań niezbędnych do funkcjonowania firmy wyspecjalizowanym partnerom zewnętrznym, dzięki czemu zostaną one zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie np. usługi księgowe, marketingowe, Public Relations

102. Patron mediowy/medialny - instytucja medialna mająca za zadanie sprawować opiekę nad jakimś przedsięwzięciem lub wydarzeniem, zwykle kulturalnym lub naukowym, polegającą na informowaniu o nim.
103. Pozycjonowanie stron – (ang. Search Engine Optimization – SEO, Web Positioning ) to technika pozwalająca na poprawianie pozycji strony w wynikach wyszukiwarek internetowych. Stosowana jest w marketingu internetowym i ma na celu zwiększenie oglądalności strony www i przychodów płynących z jej działalności.
Nowoczesny algorytm wyszukiwarki jest w dużej mierze odporny na manipulowanie treścią strony. Głównym czynnikiem wpływającym na pozycję strony jest jej “popularność” w Internecie określana przez linki prowadzące z innych stron zawierające również słowa kluczowe. Wskaźnikiem świadczącym o popularności strony, ale praktycznie niemającym bezpośredniego wpływu na wyniki wyszukiwania jest Google PageRank.

Ważną częścią procesu pozycjonowania jest dobranie odpowiednich fraz (słów kluczowych)związanych z działalnością, branżą firmy, za pomocą których internauci dotrą do miejsca, którego szukają. Frazy te to po prostu słowa lub zestawy słów, które użytkownicy internetu wpisują w wyszukiwarkach, gdy chcą znaleźć potrzebną im usługę, produkt czy informację. W wyniku pozycjonowania frazy są umieszczane na najwyższych pozycjach w wynikach wyszukiwania (pierwsza dziesiątka).
Uzyskanie dobrej pozycji w “top 10” jest bardzo ważne, gdyż potencjalni klienci bardzo rzadko przeglądają więcej niż kilkanaście stron internetowych w wynikach wyszukiwania. Uzyskanie pozycji w czwartej czy piątej dziesiątce wyników nie przyniesie ruchu na stronie- internauci po prostu do niej nie dotrą, znajdując szukany produkt, usługę czy informację u konkurencji, która zajęła wyższą pozycję w wyszukiwarce.

Pierwszym w Polsce przykładem pozycjonowania na szerszą skalę było na przełomie 2003 i 2004 roku masowanie dodawanie linków prowadzących do strony posła Andrzeja Leppera a zawierających słowo kluczowe kretyn. Dzięki temu przy wyszukiwaniu tej frazy strona sejmowa posła pojawiała się wśród pierwszych wyników Google.

Obecnie pozycjonowanie samymi linkami nie zawsze daje przewidywane efekty. Algorytmy ewoluowały sprawdzając miejsce pochodzenia linków pod kątem domen i adresów IP. Testują ich ewentualną rotacyjność. Sprawdzają wiek linków, ich jakość, otoczenie, linki sąsiadujące. Nawet tysiące linków ze stron które zawierają duże ilości linków wychodzących potrafi nie przynieść zamierzonych efektów. Obecnie żeby uzyskiwać dobre wyniki trzeba rozporządzać odpowiednim zapleczem.

Od niedawna pojęcie pozycjonowania ewoluuje w kierunku szerszego znaczenia – chodzi już nie tylko pokazywanie się lepszych wyników dla określonych słów, ale też zwiększenia pozycji przy wyszukiwaniach nieprzewidzianych podczas doboru fraz. Efektem nowoczesnego podejścia do pozycjonowania jest pozycjonowanie szerokie.

104. Pozycjonowanie szerokie – to nowoczesna i wydajna metoda pozycjonowania polegająca na znacznym zwiększeniu ilości pozycjonowanych fraz i słów kluczowych. Przy pozycjonowaniu szerokim nie kładzie się nacisku na poprawianie wyników wyszukiwania pojedynczych fraz i z tego względu słowa posiadające sporą konkurencję mogą nie znaleźć się na pierwszych stronach wyników wyszukiwania. W zamian za to do czołówki trafiają frazy niedoceniane lub tylko potencjalnie trudne. Dzięki temu sumaryczny efekt w postaci skierowanego ruchu użytkowników na stronę zazwyczaj wielokrotnie przewyższa tradycyjne pozycjonowanie.

Przy pozycjonowaniu szerokim przygotowuje się również “podkład” pod potencjalnie mogące zaistnieć frazy a składające się ze zlepków słów (np.: marka + nazwa towaru), dzięki temu liczba możliwych, różnych wyszukań staje się praktycznie nieograniczona.

Pozycjonowanie szerokie nie jest w zasadzie możliwe bez optymalizacji serwisu, ponieważ linki pozycjonujące prowadzą nie tylko do strony głównej, ale również do podstron (np.: poszczególnych kategorii produktów w przypadku sklepu internetowego).

O pozycjonowaniu szerokim możemy mówić, kiedy liczba fraz przekroczy kilkanaście sztuk, a linkowanie odbywa się z równą “mocą” dla każdej frazy (żadna fraza nie jest preferowana). Zaawansowane techniki pozycjonowania szerokiego pozwalają na wypozycjonowanie nawet tysięcy fraz dla jednego serwisu.

105. Public Relations - to zarządzanie procesami komunikacyjnymi między organizacją i osobami a ich grupami odniesienia przez świadome, celowe i systematyczne kształtowanie tych procesów (Niemieckie Stowarzyszenie Public Relations). Całokształt ustosunkowań (opinii, postaw, poglądów) społecznych do działalności danego przedsiębiorstwa, organizacji, instytutcji; działalność osoby, firmy, instytutcji w celu osiągnęcia dobrych stosunków z innymi osobami, firmami itd. albo zdobycia życzliwości opinii puublicznej; metody stosowane dla osiągnięcia tych celów; personel, zespół trudniący się takimi działaniami zawodowo – Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych W. Kopalińskiego. Zespół (zbiór) metod i działań, wykorzystywanych w procesie zarządzania komunikacją przedsiębiorstwa z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, które mają doprowadzić do powstania wizerunku, ułatwiającego realizację celów organizacji.

106. Rebranding – jest to proces gospodarczy, który odznacza się:

 • zmianą nazwy firmy lub produktu,
 • image’u,
 • lub logo.
 • Bardzo często jest to spowodowane repozycjonowaniem produktu lub rozpoczęciem współpracy z innymi firmami. Jednym z przykładów tego drugiego rebrandingu jest sieć telefonii komórkowej Idea, zmieniająca nazwę na globalną markę Orange.

  Rebranding wiąże się wymianą oznakowań firmy we wszystkich publikacjach i reklamach firmy (TV i radio), również w salonach, oddziałach na terenie całego kraju – wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz materiałach POS. Jedne z bardziej spektakularnych rebrandingów w Polsce: Idea-Orange: 4 tygodnie produkcji, 1 tydzień wymiany oznakowań wewnątrz i na zewnątrz budynków (ok. 700 salonów); Warta: wymiana logo – tablice dojazdowe, oznakowania wewnętrzne całych budynków oraz kasetony zewnętrzne.

  107. Remarketing – działania zmierzające do pobudzenia popytu, który uległ obniżeniu na skutek niedostosowanej lub nietrafionej strategii marketingowej w poprzednim okresie.

  108. ROI (return on investment) – zwrot z inwestycji (efekty finansowe kampanii); wskaźnik rentowności, który wskazuje, jaki zysk udało się osiągnąć firmie w wyniku dokonania inwestycji; w Polsce określa się, ile groszy udało się uzyskać z każdej zainwestowanej złotówki

  109. Sales Promotion –  marketingowa forma nacisku, wywieranego za pomocą środków masowego przekazu oraz innych środków, działając z góry ustalonym i ograniczonym czasie w celu stymulowania popytu lub ulepszania jakości produktów i usług.

  110. SEM – (Search Engine Marketing) marketing w wyszukiwarkach internetowych, czyli marketing w wyszukiwarkach internetowych to ogół działań promocyjnych, które wykorzystują potencjał wyszukiwarek w dotarciu, zainteresowaniu i pozyskaniu internautów potencjalnych klientów.

  Wyszukiwarka jest w tym przypadku kanałem komunikacji emisja przekazu reklamowego odbywa się na stronach wyników wyszukiwania dla konkretnych słów / fraz kluczowych.

  Promocja w wyszukiwarkach może być realizowana poprzez pozycjonowanie stron WWW (SEO Search Engine Optimization obecność w naturalnych wynikach wyszukiwania) lub poprzez kampanie płatnych odnośników (Paid search, Paid listings), czyli różnego rodzaju linki i boksy sponsorowane, które emitowane są na czołowych / wyróżnionych miejscach stron wynikowych dla zapytania o dane słowa czy frazę.

  111. SKU – w marketingu jednostka magazynowa – SKU (ang. Stock Keeping Unit, wymawiane jak ang. słowo skew) jest identyfikatorem służącym do zarządzania danym towarem.

  Handlowcy odnoszą SKU do każdego produktu, który można sprzedać (w przeciwieństwie do numerów EAN lub GTIN – kodu kreskowego, który dotyczy produktów wytwórcy, a nie sprzedawcy). To właśnie SKU używana jest do uporządkowania, zlokalizowania i zarządzania produktem.

  112. S.M.A.R.T. – (akronim – Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined, dosł. sprytny) – koncepcja formułowania w dziedzinie planowania, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel.
  Zgodnie z akronimem tworzącym nazwę koncepcji, sformułowany cel powinien być:

  • Prosty – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację,
  • Mierzalny – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną “sprawdzalność” jego realizacji,
  • Osiągalny – inaczej mówiąc realistyczny; cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji,
  • Istotny – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował,
  • Określony w czasie – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

  System sukcesywnego zarządzania towarami SKU odnosi się do każdego produktu i jego wariantów osobno. Na przykład różne smaki albo modele produktu, dodatki do niego czy różne ilości (w jednym opakowaniu), posiadają różne SKU. To pozwala sprzedawcy namierzyć np. to, że niebieskie koszulki sprzedają się lepiej niż zielone.

  113. Sponsoring – (ang.) finansowanie jakiegoś przedsięwzięcia w zamian za reklamę własnych usług, produktów.

  114. Strategia konkurencji – przyjmuje następującą definicję strategii: Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa. Interpretując tę definicję można stwierdzić, że strategia jest zbiorem określonych zasad zarządzania stosowanych przez menadżerów firmy, które są stałe w pewnym okresie i prowadzą do osiągnięcia celu. Zasady te uwzględniają zarówno zasoby firmy jak i reakcje otoczenia.

  W strategii konkurencji chodzi o to, żeby się wyróżniać. Oznacza ona świadomy wybór odmiennego zbioru czynności, aby dostarczać szczególnej mieszanki wartości. Konkurencje strategiczną można traktować jako proces obmyślania nowych pozycji, odciągających klientów od już istniejących pozycji albo przyciągać na dany rynek nowych klientów.

   Istnieją trzy potencjalne skuteczne strategie, za pomocą których można uzyskać wyniki lepsze od innych firm w danym sektorze. Są to:

  • Wiodąca pozycja pod względem kosztów całkowitych;
  • Zróżnicowanie;
  • Koncentracja.

  Niekiedy firma potrafi skutecznie stosować więcej niż jedną z tych strategii, chociaż rzadko kiedy jest to możliwe. Skuteczne wdrożenie którejkolwiek z tych strategii zazwyczaj wymaga całkowitego zaangażowania się i przyjęcia wspomagających rozwiązań organizacyjnych, które ulegną rozproszeniu, jeśli istnieje więcej niż jeden podstawowy cel. Podstawowe rodzaje strategii są sposobami osiągania lepszych wyników od tych, które osiągają konkurenci w sektorze.

  115. Tailoryzacja – (od ang. tailor – krawiec) dostosowanie przekazywanej treści do specyfiki czytelnika, “szycie informacji na miarę”.

  116. USP – (unique selling points)
  pol. unikalny punkt sprzedażowy: nasilniejsze atrybuty instytucji; unikalne cechy, które sprawiają, że oferta firmy staje się wyjątkowa.

  117. Wywiad rynkowy – badanie rynku, gromadzenie informacji na temat potrzeb i oczekiwań klientów oraz działalności konkurentów (ang. market research) oraz benchmarking.

  118. ZFPR – Związek Firm Public Relations – jako reprezentacja branży profesjonalnych usług PR w Polsce i obecnie zrzesza 26 agencji członkowskich. Związek jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Międzynarodowej Organizacji Konsultantów do spraw Komunikacji (ICCO). Podpisał także porozumienie o współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Public Relations (IPRA).

  Do obszarów szczególnego zainteresowania ZFPR należą: budowanie profesjonalnego dialogu między branżą PR i mediami, krzewienie wysokich standardów etycznych w branży oraz podnoszenie świadomości potrzeby korzystania z profesjonalnych usług PR. ZFPR jest organizatorem dorocznego Kongresu Ekspertów i Specjalistów Public Relations PR FORUM oraz konkursu na najlepsze kampanie PR – Złote Spinacze. Związek prowadzi również kursy renomowanej London School of Public Relations (LSPR).